nasza galeria
artysci
sztuka w Lodzi
architektura
linki
kontakt


pagerank


PARTNERZY

łódzcy artyści

Wyszukaj z Google

 

powrót

Kasia Tomczak

Polski konstruktywizm: Grupa Blok, Praesens i a.r.

W połowie lat 20. XX wykrystalizował się z polskiej sztuce nurt wpisujący się w ówczesne europejskie tendencje artystyczne. Pod wpływem rosyjskiego konstruktywizmu i suprematyzmu, oraz holenderskiego neoplastycyzmu młode pokolenie twórców stworzyło estetykę konstruktywizmu polskiego. W kształtowaniu jej znaczną rolę odegrała lewicowa ideologia polityczna, propagowana przez Tadeusza Peipera na łamach krakowskiej "Zwrotnicy". Nowa sztuka miała być stosowna do nowego porządku świata. Pierwszą jej manifestacją była Wystawa Sztuki Nowej w Wilnie w 1923 roku, w następstwie której zawiązała się grupa BLOK kubistów, suprematystów i konstruktywistów (1924-26). W jej skład weszli: Władysław Strzemiński, Katarzyna Kobro, Mieczysław Szczuka, Teresa Żarnowerówna, Henryk Stażewski, H.enryk Berlewi, Witold Kajriúksztis, Maria Nicz-Borowiakowa, Aleksander Rafałowski, Karol Kryński, Maria Puciatycka, Mieczysław Szulc, oraz Jan Golus.
Organem prasowym ugrupowania było czasopismo "Blok". Ukazywało się w latach 1924-1926 (11 numerów). Jego wydawcą był S. Rutkowski, redaktorami zaś m.in.
Żarnowerówna, Stażewski, Miller. Poszczególne numery miały odmienną szatę graficzną, ale każdorazowo poprzez tekst i typografię wyrażały konstruktywistyczne zasady ekonomii środków i przejrzystości. Na łamach "Bloku" prezentowano wypowiedzi i prace członków grupy, a także Theo van Doesburga, Kazimierza Malewicza, Ludwiga Miesa van der Rohe’a, Laszlo Moholy-Nagy’ego, Kurta Schwittersa oraz artystów z Czechosłowacji, Łotwy i krajów bałkańskich.
W 1925 Mieczysław Szczuka ogłosił artykuł programowy grupy "Czego chce Blok".
Artyści postulowali w nim kolektywizację i mechanizację procesu twórczego, artystę utożsamiali z robotnikiem i konstruktorem, proces twórczy z produkcją, dzieło sztuki z produktem, muzeum i pracownię artysty z halą fabryczną.
Kwestionowali indywidualizm, subiektywizm i natchnienie artysty, odrzucali dekoracyjność na rzecz całkowitego utylitaryzmu sztuki.
Przepowiadali śmierć sztuki starej – burżuazyjnej, jej konwencjonalnego języka
i narodziny nowego sposobu tworzenia sztuki, maksymalnie czystej, ścisłej formalnie, logicznej, podporządkowanej estetyce ekonomii.
W 1926 roku na wskutek różnic poglądowych doszło do rozpadu grupy, Żarnowerówna i Szczuka prezentowali skrajnie utylitarystyczną wersję konstruktywizmu, natomiast Strzemiński, Kobro i Stażewski formowali analityczny wariant kierunku. W efekcie rozłamu ci ostatni w 1927 rozpoczęli współpracę z grupą Praesens (1926-1929), zrzeszającą głównie architektów m.in. Szymona Syrkusa, Bohdana Lacherta, Józefa Szanajcę, Stanisława i Barbarę Brukalskich. Ugrupowanie wydawało także czasopismo pt. "Praesens", ukazały się jednak tylko dwa numery.
Członkowie stawiali sobie za cel syntetyczną jedność wszystkich sztuk plastycznych, architektura miała być w pełni zintegrowana z otaczającą przestrzenią i jednocześnie harmonijnie scalona z dekorującym ją malarstwem i rzeźbą.
Dominacja problematyki architektonicznej nad doświadczeniami z nową organizacją przestrzeni doprowadziła do kolejnego rozłamu.
W 1929 roku powstała grupa A.R. (artyści rewolucyjni lub awangarda rzeczywista, 1929-1936). Oprócz W.Strzemińskiego, K.Kobro i H.Stażewskiego w jej skład weszli dwaj poeci: J.Brzękowski i J.Przyboś.
Ugrupowanie nie organizowało własnych wystaw, a program przedstawiało w Wydawnictwach z serii "Biblioteki (a.r.)", oraz komunikatach (deklaracjach ideowych).
Manifest ideowy grupy bazował na założeniach unizmu, teorii stworzonej przez Strzemińskiego.
A.R. postulowała walkę o nowoczesną sztukę i poezję, odrzucała sztukę narodową, piętnowała tradycjonalizm i modernistyczny epigonizm. Jej członkowie głosili współdziałanie plastyki i poezji, utylitaryzm sztuki, logiki konstrukcji wynikającej z materiału. Kładli nacisk na powiązanie twórczości z produkcją i oddziaływanie na szerokie masy społeczne. Ponadto przenieśli centrum działalności awangardy z Warszawy do Łodzi. Utrzymywali liczne kontakty z międzynarodową awangardą czego efektem było zainicjowanie, drugiej po Hanowerze, Międzynarodowej Kolekcji Sztuki Nowoczesnej. Obok prac artystów polskich obejmowała ona dzieła przedstawicieli najbardziej radykalnej awangardy europejskiej z kręgu paryskich ugrupowań Cercle et Carré i Abstraction-Création (m.in. H. Arpa, M. Seuphora, T. Van Doesburga, F, Legéra, M. Ernsta, A. Ozenfanta, E. Prampoliniego.
Całość kolekcji została ofiarowana Muzeum Sztuki w Łodzi.
15 lutego 1931 roku odbył się pierwszy publiczny pokaz kolekcji, składający się ze 111 prac i prezentujący główne kierunki sztuki awangardowej od kubizmu, futuryzmu, konstruktywizmu, puryzmu, neoplastycyzmu po surrealizm.

Bibliografia:

1. Z.Baranowicz, Polska Awangarda Artystyczna 1918-1939, WAiF, Warszawa 1975
2. Sztuka Świata,t.9, Arkady, Warszawa 1996
3. A.Turowski, Konstruktywizm polski. Próba rekonstrukcji nurtu (1921-1934), Ossolineum, Wrocław 1981