nasza galeria
artysci
sztuka w Lodzi
architektura
linki
kontakt


pagerank


PARTNERZY

łódzcy artyści

Wyszukaj z Google

 

Dagmara Hajduk

powrót

Gosia Kaczmarek

Nowe
prace

Pokój - pracownia
Instalacja 2007


Pokój - pracownia
Instalacja 2007


Pokój - pracownia
Instalacja 2007


Pokój - pracownia
Instalacja 2007


Pokój - instalacja 2006


Pokój - instalacja 2006


Pokój - instalacja 2006


Pokój - instalacja 2006


Pokój - instalacja 2006

Wcześniejsze
prace


Być i nie być,
olej na płótnie, 2005


Projekcje I,
akwaforta
akwatinta, 2005


Projekcje II,
akwaforta,
akwatinta, 2005W pracowni,
olej na płótnie, 2005


W pracowni,olej na płótnie, 2005 (fragment)


W pracowni,olej na płótnie, 2005
(fragment)


W pracowni,olej na płótnie, 2005 (fragment)


W pracowni,olej na płótnie, 2005 (fragment)


W pracowni,olej na płótnie, 2005 (fragment)


Autoportret,olej
na płótnie, 2004


Martwa natura
olej na płótnie,
2004

 

 

 

Między iluzją a rzeczywistością
O przestrzeniach w realizacjach Gosi Kaczmarek

Malarstwo Małgorzaty Kaczmarek to, zdawałoby się najoczywistsza relacja człowiek - przestrzeń, w tym wypadku odpowiednio schłodzona i rozprężona środkami malarskimi przestrzeń pracowni malarskiej. Mimo to porządek tej relacji zdaje się być przewrotnie odwrócony, ucieka od skonwencjonalizowania, akademickiego zapisu  z „zastanego porządku” miejsca, gdzie rodzą się i nieustannie przeobrażają dzieła malarskie. Przestrzeń, otoczenie, miejsce, wszystko to, co opromienia i „wpędza” w rzeczywistość ludzkiego modela, jest tu ważne, poddane swoistej malarskiej analizie.

Człowiek jest w tym królestwie przejrzystości gościem, wizytatorem, ma za zadanie odbierać ową płynność perspektywy, wyposażonej we własną, tajemniczą żywotność, nieskrępowanie, ruch, ma być częścią spektaklu, integralną, nadającą kompozycji pewną kierunkowość, ale nigdy nie dominującą.

Postać w obrazach Małgorzaty Kaczmarek zaprasza nas do smakowania przestrzeni, która zdaje się wykraczać daleko poza kadr płótna, jest jakby jątrzącą się substancją gotową wkraść się do naszego świata. Jej nieco zimny charakter, strukturalnie najbliższy wodzie lub przerzedzonym chmurom, wprowadza do, zdawałoby się zupełnie zamkniętego wnętrza pracowni, organiczną wolność, ciszę „wynikającą z odległości”. Jest w tych obrazach sporo ciszy, chłodnych tonów, niekiedy nadpalonych żywą czerwienią czy lokalnym kolorytem skóry modela, ale te złamania „ciszy morskiej” występują głównie we wcześniejszych pracach autorki, gdzie krystalizowała się jeszcze jej droga malarska, gdzie dopuszczała do udziału w teatrze przestrzeni, powietrza i ciszy temperament modela, aurę przedmiotu.

W późniejszych pracach wyraźnie dominuje sama przestrzeń, uwikłana nieco w „szkielet” krzeseł, sztalug, tak zwanego „geometrycznego bałaganu” panującego w pracowni malarskiej. Przestrzeń ta zawsze wychodzi z tego spotkania obronną ręką, posiada pełną autonomię i poprzez stalowe, nadtrawione rozmyciem barwy, jak i sam sposób nakładania malarskich plam, zdaje się wypływać poza kadr obrazu, niekiedy tańczyć w rytm perspektywy podlegającej równie tajemniczym regułom. Małgosia Kaczmarek zaprasza nas poprzez swoich modeli, w których my - odbiorcy, „wnikamy” jak we swoistych przewodników do wejścia w świat, który mimo pozornego spokoju i „twardości”, pełen jest niespodzianek, zakrętów, półcieni, wprawia naszą wyobraźnię w interpretowanie bez granic.

 

Gosia Kaczmarek

ur.03.06.1981 w Zduńskiej Woli
Ukończyłam Wydział Edukacji Wizualnej w Akademii Sztuk Pięknych w Łodzi w styczniu roku 2007. Pracę dyplomową „Pokój-Pracownia” (instalacja) zrealizowałam w pracowni malarstwa prof. Jolanty Wagner i ad Rafała Sobiczewskiego, natomiast pracą magisterską  „Od synestezji do multimediów. Współdziałanie obrazu i dźwięku w sztukach multimedialnych.”  napisałam pod opieką dr Ryszarda W. Kluszczyńskiego.

Malarstwo, rysunek oraz działania przestrzenne, których się podejmuję określam jako realistyczne. Dla mnie inspiracją jest rzeczywistość, która mnie otacza, jest swego rodzaju źródłem danych. Te informacje przetwarzam i układam w wizerunki przy użyciu różnych technikom malarskim.
To swego rodzaju autoportrety, refleksja nad przestrzenią i miejscem. Staram się przekazać złożoność relacji jakie zachodzą w przestrzeni między przedmiotami, które tworzą siatkę miejsc i przedmiotów, jak pisze Yi-Fu Tuan w pracy Przestrzeń i miejsce:
„Widzenie, co już dawno zauważono, nie jest zwykłą rejestracją bodźców świetlnych; jest to selektywny  i twórczy proces, w którym bodźce z otoczenia ulegają organizacji w płynne struktury, przekazujące  rozumnemu organizmowi znaki nasycone treścią.(…) Przedmioty i miejsca są centrami wartości. Przyciągają i odpychają w sposób subtelnie zróżnicowany. Zwrócenie na nie uwagi nawet na krótki moment jest uznaniem ich realności i wartości.”
Wdaje mi się niezwykle interesujące obserwowanie takich relacji, nawet w prozaicznym otoczeniu, obserwacja punktów, miejsc, przedmiotów, które stają się centrami organizującymi nasze światy. Fascynuje mnie moment  uświadomienia sobie bycia również  takim punktem w przestrzeni, to moment, w którym rodzi się tożsamości i ego każdego człowieka.

2001- ukończenie Państwowego Liceum Sztuk Plastycznych w Zduńskiej Woli
2001/2007-  ukończenie z tytułem magistra Akademii Sztuk Pięknych w Łodzi na Wydziale Edukacji Wizualnej

Nagrody i wyróżnienia:
2003- staż zagraniczny w Örebro Konstskola  w Szwecji.

Wystawy zbiorowe:
2000- wystawa poplenerowa, Galeria Główna ASP Łódź
2003 -wystawa poplenerowa- galeria Edukacji Wizualnej ul. Franciszkańska 78\79 ASP, Łódź
2003- wystawa rysunku studentów pracowni prof. J. Wagner, Galeria Edukacji Wizualnej ul. Franciszkańska 78\79 ASP, Łódź
2003 - wystawa prac absolwentów PLSP w Zduńskiej Woli, galeria Liceum Plastyczne.
2005-„Mariusz, Gośka pokażą”, DK ”Lokator” Zduńska Wola
2005-”Rysunek Katarzyna Kamińska, Małgorzata Kaczmarek” MOK Piotrków Trybunalski
2005- wystawa prac studentów ASP w Łodzi, Muzeum Sztuki Rezydencja Księży Młyn w Łodzi
2005-Pałac Poznańskich w Łodzi -wystawa malarstwa towarzysząca Międzynarodowemu
Tygodniowi Nauki w Łodzi
2005-„ Ja tu i teraz. Fabryka Malarstwa II zmiana” PATIO Fabryka Kestenberga WSHE w Łodzi
2006- wystawa prac studenckich - konkurs im. Wł. Strzemińskiego, ASP w Łodzi
2006- „Pracownia 302” BWA Galeria Sztuki Współczesnej w Sandomierzu
2006- Projekt „Sztuka Zarządzania” Wydział Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego
2007- „Edukacja wizualna”, wystawa jubileuszowa z okazji 20-lecia Wydziału Edukacji Wizualnej Akademii Sztuk Pięknych w Łodzi, wybrane dyplomy z lat 1990-2007, Muzeum Historii Miasta Łodzi, Pałac Poznańskiego.
2008- „ASP rocznik 2007”, Centralne Muzeum Włókiennictwa w Łodzi

Wystawy indywidualne:
2003- wystawa malarstwa i rysunku, Örebro Konstskola  w Szwecji
2006- „Ja i miejsce”, wystawa malarstwa, Dom Kultury „Widok” Łódź.
2007-wystawa dyplomowa, Galeria Wydziału Edukacji Wizualnej

http://www.gosiakaczmarek.webpark.pl/
goshek@gmail.com

Gosia Kaczmarek

Born in Poland 03.06.1981
Work with paintings, drawing, etchings, installations.
Completed an MA in painting January 2007 at the Academy of Fine Arts in Lodz at Visual Education Faculty. Finalwork „Pokoj-Pracownia”[Room-Studio] realized in prof.Jolanty Wagner painting studio, thesis [From Synesthesia to muitimedia.Interaction of image and sound in mulitimedia art] under the auspices of dr Ryszard W. Kluszczynski.

Paintings, drawings and installations I have done relate to realistic genre. My inspiration is daily life ambient, this is my source of data. I collect informations and rework them in creative process, which is a way of  putting them in certain order; even a small ordinary thing noted by my senses can be crucial point in my work. That is how the images emerges. Images itself are a certain kind of a selfportraits, but also a reflexions, afterthoughts on place and space. My aim is to reflect the complexity and diversity of relations between objects in space, which builds a specific net steeped in meaning. Yi-Fu Tuan´s book „Space and place.The perspective of experience” reflects perfectly my field of interests, referring to it, vision it is not just a habitual register of light impulses. It is a selective and creative process, which relays human brain a signals steeded in meaning. Objects and places are a value centres. They draws one and drives one of in a subtly varied way.The moment of taking note of them, even a glimpse,equals the moment of acknowledgement theire value and existence. I find remarkable observing such relations in mundane environment, remark all this objects, places becoming point which arranges our worlds. What also captures my interest is a monemt of becoming aware of being such a point in space too, the moment when human beings identity and ego releases.

 

2001-graduation The Art Highschool in Zdunska Wola, Poland
2001-2007-  study at Academy of Fine Arts in Lodz(Poland) graduated in 2007 (painting)

AWARDS:
2003- Student Exchange Programme Örebro Konstskola,  Sweden

GROUP EXHIBITIONS:
2000- exhibition of landscape paintings, Gallery ASP, Academy of Fine Arts in Lodz
2003- exhibition of landscape paintings, Gallery Visual Education Faculty, Academy of Fine Arts in Lodz
2003-Drawings and Sketches- prof.Jolanta Wagner students exposition Gallery Visual Education Department, Academy of Fine Arts in Lodz
2003- graduated students art exhibition, Gallery „Na rogu”, Art Highschool in Zdunska Wola
2005-„Mariusz, Goska pokaza”, Culture Centre Gallery”Lokator”, Zdunska Wola
2005-”Drawings Katarzyna Kaminska, Malgorzata Kaczmarek” Gallery MOK, Piotrków Trybunalski
2005- Academy of Fine Arts in Lodz students exhibition, Art Museum, Residence Księży Młyn in Lodz 2005- Poznanski Palace Art Gallery, exhibition of paintings going with International Science Week in Lodz                                                        
2005-„ Ja tu i teraz. Fabryka Malarstwa II zmiana”,  painting instalations, Gallery PATIO, Fabryka Kestenberga WSHE Lodz
2006- students exposition, Wł. Strzeminski Awards, Gallery ASP, Academy of Fine Arts in Lodz
2006- „Pracownia 302” BWA Gallery of Contemporary Art in Sandomierz
2006- „Sztuka Zarzadzania” Project, Faculty of Management University of Lodz
2007- „Edukacja wizualna” Poznanski Palace Art Gallery, Lodz
2008- „ASP rocznik 2007”, The Central Museum of Textiles, Lodz

SOLO EXHIBITIONS:
2003- exhibition of painting installation and drawings realized during Student Exchange Programme, Örebro Konstskola, Sweden
2006- „Ja i miejsce”, exhibition of paintings, Culture Centre Gallery „Widok”, Lodz
2007- Finalwork exibition Gallery of Visual Education Faculty, Lodz

http://www.gosiakaczmarek.webpark.pl/
goshek@gmail.com