nasza galeria
artysci
sztuka w Lodzi
architektura
linki
kontakt


pagerank


PARTNERZY

łódzcy artyści

Wyszukaj z Google

 

powrót

 

Agata BajszczakPortret rodzinny
we wnętrzu, 2008
cykl obrazów

Family Portrait in the interior, a series of paintings, 2008
grafika,
ilustracja, plakat 2010
FelekSzkielet
Skeleton

Cykl Cienie, odosobnienie, fotografia 2007 -2008

Shadows, Isolation,
a series of photographs


malarstwo
paintingwarsztaty
workshopsportret artystki
portrait of artist 


scroll down for english version


strony artystki:
www.agatabajszczak.manifo.com
www.happyhands.manifo.com

Portret rodzinny we wnętrzu

Portretowanie ludzi starych, "wtapiających się" w prywatność wnętrz, w których nie są w żaden sposób upozowani, pokazuje Agata Bajszczak (absolwentka ASP w Łodzi). Za zestaw prac otrzymała 3. nagrodę Srebrną ostrogę - przyznaną przez galerię Sztuki w Legnicy oraz nagrodę Miesięcznika Artystycznego Format.
Janina Stasiak - Promocje 2009Inspiracją mojej pracy twórczej są ludzie, a dokładnie człowiek jako jednostka, maszyna obdarzona skomplikowanym systemem psychicznych i biologicznych zależności, człowiek wędrujący po świecie z całym bagażem doświadczeń, z wielkim dobytkiem instynktów zawoalowanych maskami społecznymi.

Podjęłam próbę przedstawienia ludzi obdartych z masek społecznych w naturalnym, komfortowym dla nich samych środowisku. Moim celem było odnalezienie pewnego realizmu sytuacji. Pozwalając modelom na pełną swobodę otrzymałam cząstkę prawdy o człowieku. Mogłam wtopić się wraz z bohaterami moich prac w ich intymną przestrzeń, zdokumentować zwyczajną chwilę, migawkę z czyjejś prywatności.

Chciałam pokazać chwilę szczerości. Prawdę która nie zawsze otrzymuje akceptację w społeczeństwie, nie zawsze jest lubiana, jednak dla nas samych jest wartościowa, bo jest nasza - indywidualna. Poznana i uświadomiona nabiera całkiem nowego znaczenia. Jednoczy człowieka z ludzkością. W obrazach chciałam stworzyć atmosferę w której człowiek zapuszcza korzenie, wrasta w swoją rzeczywistość, zespala się z nią i tworzy spójne, jednolite zjawisko.

Agata Bajszczak - tekst artystki do cyklu prac "Portret rodzinny".

Malarstwo traktuje jak swoiste katharsis, terapię duszy. Przetwarzając rzeczywistość wyłączam wszelką wiedzę. Tworzę zjawisko w określonym klimacie, do którego inspiracją jest sama rzeczywistość: światło, cień, nastrój. Staję się rodzajem "nośnika" między rzeczywistością otaczającą a tą powstałą w obrazie. Chłonę zjawisko które widzę. Stworzyłam szybkie szkice rzeczywistości malowane "za jednym podejściem", bez poprawek, bez wcześniejszej koncepcji. Ekspresyjne dynamiczne poszukiwania kolorystyczne oparte były na teraźniejszym czasie malowania. Maksymą było "tu i teraz w tym momencie".

Agata Bajszczak - komentarz artystki do cyklu prac malarskichAgata Bajszczak

Absolwentka Akademii Sztuk Pięknych w Łodzi, (Wydział Edukacji Wizualnej), Edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych. Studentka Akademii Sztuk Pięknych w Łodzi, (Wydział Malarstwa i Grafiki), specjalizacja Grafika Projektowa.

Aktywność artystyczna w dzidzinach: malarstwo sztalugowe, rysunek, fotografia tradycyjna i cyfrowa, grafika, ilustracja.
Animatorka działań plastycznych w zakresie wychowania plastycznego na wszystkich poziomach kształcenie, obecnie w przedszkolach.

Wystawy i osiągnięcia artystyczne:

2010
Spod znaku Trelińskiego, Galeria Pod Napięciem Wydział Elektrotechniki, Elektroniki, Informatyki i Automatyki Politechnika Łódzka

Wystawy prac studentów Pracowni Rysunku, Ilustracji i Komiksu dr. hab. Gabriela Kołata, Wydział Grafiki i Malarstwa, Akademia Sztuk Pięknych w Łodzi, Galeria Wydziału Edukacji Wizualnej.

2009
Promocje 2009, Muzeum Archeologiczno- Historyczne w Głogowie.

Nagroda Czasopisma Artystycznego FORMAT

III Nagroda przyznana przez Galerię Sztuki w Legnicy, statuetka Srebrna Ostroga

Festiwal Otwarta Wystawa 8, Muzeum Książki Artystycznej, Łódź

2008
Rocznik 2008 - najlepsze dyplomy ASP w Łodzi, Muzeum Włókiennictwa Łódź

Portret rodzinny we wnętrzu, Galeria Widok, Łódź

2007
Wystawa Studentów Pracownii prof. Wł. Stelmaszczyka, Galeria Promocji Młodych, Łódź

kontakt do artystki: bajszczak@interia.pl


Cykl komiksów Opowieści Dziwnej treści/ The series Strange Stories
Szkice i wariacje na temat codziennosci, nudy, wyobraźni i ludzkich popędów, technika: rysunek, collage, fotomontaż
Sketches and variations on everyday life, boredom, imagination and human instincts, technique: drawing, collage, photomontage

Zdzisława Z.
Komiks/Comics
Komiks/Comics
Komiks/Comics
Komiks/Comics


Agata Bajszczak (graduate of the Academy of Fine Arts in Lodz) shows us portraying of old people which are not posed in any way and they are a part of privacy of variety interiors. Agata Bajszczak got a Silver Spur Award from the Gallery of Art in Legnica for her series of portraits. She also got an award from Monthly Artistic "Format".
Janina Stasiak - Promotions 2009Inspiration of my creative work are people, exactly man as an individual, a machine who has a complicated system of a psychics and biologics dependences, a man who is walking thru the world with a package of experiences and big pack of instincts who are involved with the masks of society.

In my work I wanted to show people who are "stripped" from the society masks, in their natural, comfortable for themselves environment. The main thing was to find the realism of the situation. For letting the models to be in their natural situations I received a part of true about the human. I could be with the models on their intimate space and document a simple, ordinary moments of their life, a small part of their privacy.

I wanted to show the moment of truth. The truth which is not always accepted it the society, not always liked but for ourselves is very valuable- - because its ours, one and only. We know the truth and realize her - that's why she gets a very new meaning. She unites a man with the humanity. In my paintings I wanted to make an atmosphere for a man who could get in to her, feel her and turn in his own reality, unites with the reality and made the consistent, single phenomenon.

Agata Bajszczak - text for her series of paintings called "Family portrait"I'm treating painting as a sort of "catharsis", a therapy for the soul. When I'm transforming the reality I'm out off the all knowledge I have, I'm trying to act like a child without intellectual limits. I'm turning off my age, my experience , state of mind. I create the phenomena in specified mood inspired by the light, shadow and atmosphere. I try to develop an attitude of "transporter" between reality around me and the reality in my paintings. I absorb the phenomenon that I see.

I've made a few fast sketches of reality which were painted in first approach, with no corrections, without the intended idea. Expressive and dynamic searching of colours is based on the present time of creating the painting. The motto of it was "right here, right now".

Agata Bajszczak - Artist's statement

Agata Bajszczak

Graduate of the Academy of Fine Arts in Lodz (Faculty od Visual Education), artistic education in visual arts. Now - student of the Academy of Fine Arts in Lodz - Faculty of Painting and Graphic - specialization: graphic design.

Artistic activity in: easel paintings, drawing, traditional and digital photography, animator of artistic activities in the field of artistic education at all levels of education, now in kindergarten.

Cykl Ludzie - malarstwo / From the series People - painting
Cykl Martwe natury - malarstwo / From the series Still Life - painting
Cykl Melancholia - malarstwo / From the series Melancholy - painting


Exhibitions and artistic achievements

2010 "From the sign of Trelinski", gallery "Pod napięciem" Department of Electrical, Electronic, Computer and Automation Technical University of Lodz

Exhibition of works by students of the Drawing, Illustration and Comics studio of professor Gabriela Kolat, Department of Graphics and Painting, Academy of Fine Arts in Lodz


2009
Specials 2009, the Museum of Archeology and History in Glogow

Prize of the magazine "Art Format"

Third Prize awarded by the Art Gallery in Legnica, Silver Spur Statuette

Festival "Open Exhibition 8", Museum of Art Book in Lodz

2008
Year 2008 - the best diploma of Fine Arts in Lodz, Museum of Textiles Lodz

"Family Portrait in the interior", Gallery "Widok", Lodz

2007
Exhibition of works by students, Painting studio of Professor Wł. Stelmaszczyk, Promotion of Youth Gallery, Lodz

artist's e-mail: bajszczak@interia.pl

cykl Cienie/Shadows series


cykl Odosobnienie/Isolation series
cykl Ja/Me series